POLITYKA PRYWATNOŚCI I „CIASTECZKOWA” SERWISU WWW.XL-ENERGY.PL, WWW.XL-ENERGY.COM

English Version

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) określa sposób, w jaki XL Energy Marketing sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje na temat Użytkowników i Dystrybutorów.

Wszystkie terminy pisane wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia przez XL Energy Marketing sp. z o.o. usług drogą elektroniczną (zwane dalej „Regulaminem”), chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

 1. Usługodawca przetwarza następujące dane Użytkownika: adres IP urządzenia, z którego korzysta wchodząc do Serwisu; typ przeglądarki internetowej, typ oprogramowania systemowego urządzenia Użytkownika. Informacje te są wykorzystywane w celu ustalenia liczby odwiedzin Serwisu, średniego czasu, przez jaki Użytkownik korzysta z Serwisu albo podobnych informacji. Usługodawca wykorzystuje te informacje w celu poprawy zawartości Serwisu.
 2. Użytkownik, który ma zamiar podjąć współpracę z Usługodawcą jako dystrybutor jego produktów, może wypełnić znajdujący się w Serwisie formularz, podając następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu, adres e-mail, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – kraje w których prowadzi działalność gospodarczą, procent udziału w rynku w danym kraju, liczba zatrudnianych pracowników, model biznesowy (dystrybutor, agent, sprzedawca), doświadczenie zawodowe w sprzedaży napojów energetycznych, liczba marek w portfolio, struktura dystrybucji.
 3. Wszystkie dane wskazane w ust. 2 a także adres e-mail Dystrybutora będą dalej określane łącznie jako „Dane Osobowe”.
 4. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca ((XL Energy Marketing sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa).
 5. Dane Osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę w celu kontaktu z Użytkownikiem, w tym także w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zawierania i realizacji umów dystrybucyjnych lub innych umów handlowych, archiwizacji, a także w celach marketingowych.
 6. Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zaakceptowanego przez Użytkownika Regulaminu w ramach wysłania przez Użytkownika formularza kontaktowego, na podstawie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celach otrzymywania oferty handlowej lub na podstawie uzasadnionego interesu administratora (np. obrona przed roszczeniami czy zapewnienie funkcjonowania strony).
 7. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla korzystania z usług lub realizacji umowy.
 8. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy odpowiedzialni za obsługę Użytkowników oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Usługodawcy (np. firmy prowadzące księgowość, usługi IT).
 9. Dane przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji umów. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne Usługodawcy (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Usługodawcy).
 10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych jego dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Ponadto, w zakresie Danych przetwarzanych na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Każdej osobie, której Dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Uprawnienia wskazane w pkt 10 można realizować poprzez zgłoszenie żądania na adres mailowy: iodo@xl-energy.com
 12. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Usługodawca korzysta z oprogramowania, które zabezpiecza je przez dostępem przez podmioty nieupoważnione, a także przed ich utratą i działaniem złośliwego oprogramowania, którego celem jest uzyskanie do nich dostępu.
 13. Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, czyli niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane do komputera Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 14. Dzięki plikom „cookies”, przeglądarka internetowa Użytkownika może zostać rozpoznana przez Serwis. Większość używanych w Serwisie „cookies” jest usuwana z dysku twardego komputera Użytkownika („session cookies”) po zakończeniu przez niego sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Pozostałe pliki „cookies” pozostają na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia rozpoznania komputera Użytkownika podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies”).
 15. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Sprzedawcę w celu optymalizacji działań.
 16. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

PRIVACY AND „COOKIES” POLICY OF THE PORTAL „ WWW.XL-ENERGY.PL, WWW.XL-ENERGY.COM

This Privacy Policy („Privacy Policy”) determines how XL Energy Marketing sp.z.o.o. seated at Złota street 59, 00-120 Warszawa, collects, process and uses information concerning Users and Distributors.

All uppercase terms in this Privacy Policy have meanings assigned to them in the Regulations of e-sevices granted by XL Energy Marketing sp.z.o.o. (hereinafter referred to as “Regulations”) unless otherwise specified in a particular provision.

 1. The Service Provider processes following data of the User: IP address of a device he uses while entering the Portal; type of internet browser, type of system software of the device of the User. This information is used in order to determine the number of visits of the Portal, average time the User uses the Portal or similar information. The Service Provider uses this information in order to improve the contents of the Portal.
 2. The User willing to cooperate with the Service Provider as a distributor of its products may fill a form located in the Portal giving following information: name and surname, company, telephone number, e-mail address, business address and – in case of natural persons running commercial activity – countries of activity, percent of shares in the market in a particular country, number of employees, business model (distributor, agent, seller), professional experience in the sales of energy beverages, number of brands in the portfolio, distribution structure.
 3. All information specified in item 2 as well as e-mail address of the Distributor will be jointly specified as “Personal Data”.
 4. The Service Provider is the Controller of Personal Data (XL Energy Marketing sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa).
 5. Personal Data is processed by the Service Provider in order to contact the User, including to provide electronic services for the conclusion and implementation of distribution agreements or other commercial contracts, archiving as well as for marketing purposes.
 6. Personal Data is processed upon the User’s acceptance of the Regulations, based on the User’s consent to the processing of personal data for the purpose of receiving a commercial offer or on the basis of a justified controller interest (eg defending against claims or ensuring the stability of website).
 7. Providing Personal Data is voluntary, however, it may be necessary for the use of services or contract performance. The recipients of personal data can be an authorized employees responsible for the service of Users and entities providing services to the Service Provider (eg accounting companies, IT services).The data is stored for the period necessary to implement the contracts. After this period, the data may be processed based on the legal obligations of the Service Provider (eg in the scope of storing accounting documents) or legally legitimate interest (defense against claims that may be due to the Service Provider).
 8. The User has the right to access their Personal Data, to rectify, delete or transfer it, as well as the right to demand limitation of processing and object to such processing. In addition, in the scope of Data processed on the basis of consent, the User has the right to withdraw consent at any time. Each person whose Data is processed has also the right to file a complaint to the Data Protection Authorities.
 9. The rights enlisted in point 8 the User may execute by contacting Controller e-mail address: iodo@xl-energy.com
 10. The Portal uses „cookies” files, i.e. small text files sent to the User’s computer during the use of the Portal. Information collected with the help of “cookies” allow adopting services and contents offered by the User as well as elaborating general statistics concerning the use of the Portal by the User. When the browser reconnects with the site, the site recognizes the type of device the User connects to. Parameters allow to read information contained in them only to the server that created them. Cookies therefore make it easier to use previously visited websites. The information collected relates to the IP address, type of browser used, language, type of operating system, Internet service provider, time and date information, location and information sent to the website via the contact form.
 11. „Cookies” files, internet browser of the User may be recognized by the Portal. The majority of “cookies” used in the Portal is removed from the hard disc of the User’s computer (“session cookies”) after the session is completed by the User (i.e logging out on the User’s computer in order to allow recognizing the User’s computer during the next visit (“permanent cookies”).
 12. „ Cookies identify the user, which allows the content of the website that he or she uses to be adapted to his or her needs. By remembering his or her preferences, cookies make it possible to match ads addressed to him or her. We use cookies to guarantee the highest standard of convenience of our service, and the collected data is used only by the Seller in order to optimize the activities.
 13. In many cases, the software for viewing websites (internet browser) implicitly permits storing “cookies files” in the final device of the User. The Portal Users may any time change settings concerning “cookies files”. These settings may be changed especially in such a way to block automatic service of “cookies files” in the User’s device of the Portal. Detailed information on possibilities and service methods of “cookies files” is available in settings of the internet browser.