REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ XL ENERGY MARKETING SP. Z O.O. USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ

English Version

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem internetowym https://xl-energy.com/ oraz http://xl-energy.pl/. Regulamin określa także prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu obowiązującego w czasie korzystanie z Serwisu oraz wyraża zgodę na jego postanowienia a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2
Definicje

Jeżeli nic innego nie wynika z treści poszczególnych postanowień, terminy pisane w Regulaminie wielką literą, mają następujące znaczenie:

 1. Dystrybutor – przedsiębiorca, z którym Usługodawca zawarł umowę dystrybucyjną lub inną umowę handlową i któremu umożliwił dostęp do Strefy dla Dystrybutora (Distributor Zone);
 2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną;
 3. Serwis – serwis internetowy identyfikowany następującymi nazwami domenowymi: https://xl-energy.com/ oraz http://xl-energy.pl/, administrowany przez Usługodawcę, przeznaczony do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;
 4. Strefa Dystrybutora – część Serwisu przeznaczona wyłącznie dla Dystrybutorów, dostępna po zalogowaniu;
 5. Usługodawca – spółka XL Energy Marketing sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 183133, NIP: 525-229-48-31, REGON: 015598075;
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu, w tym w szczególności Dystrybutor.

§ 3
Wymagania techniczne

Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu „cookies”. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagane jest korzystanie z jednej z przeglądarek: MSIE 7 i wyższe, Firefox 3.x i wyższe, Opera 9.x i wyższe, Chrome i Safari 4.x i wyższe.

 

§ 4
Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może uzyskać informacje na temat Usługodawcy, oferowanych przez niego produktów oraz podejmowanych działalności, w tym do filmów reklamowanych produktów Usługodawcy. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może także wypełnić i przesłać Usługodawcy formularz w celu wskazania zainteresowania podjęciem z Usługodawcą współpracy biznesowej.
 2. Za pośrednictwem Serwisu Dystrybutorzy mają dodatkowo możliwość dostępu do Strefy Dystrybutora, w której mają możliwość ściągnięcia materiałów marketingowych dotyczących Usługodawcy i jego produktów w celu ich wykorzystania w swojej działalności gospodarczej tak długa, jak długo są Dystrybutorami. Dostęp do Strefy Dystrybutora możliwy jest za pomocą loginu i hasła nadanego Dystrybutorowi przez Usługodawcę. Dystrybutor nie może przekazywać podmiotowi trzeciemu jego indywidualnego loginu ani hasła oraz jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku ujawnienia loginu oraz hasła do Strefy Dystrybutora osobie trzeciej.
 3. Zakres dostępu do usług wskazanych w ust. 1 i 2 może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniony przez Usługodawcę bez podawania przyczyn. O każdej takiej zmianie Usługodawca poinformuje Użytkowników.
 4. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Zawarte w Serwisie informacje o produktach Usługodawcy nie stanowią oferty handlowej.


§5
Warunki korzystania

 1. Usługodawca zastrzega, iż Serwis jako strona internetowa a także osobno logo „XL” oraz oprogramowanie użyte do budowy Serwisu objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie prawnej.
 2. Logo „XL” oraz inne słowa i zwroty wykorzystywane w Serwisie stanowią znaki towarowe, do których prawa ochronne przysługują Usługodawcy.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek modyfikowanie materiałów pobranych z Serwisu lub ich publiczne prezentowanie lub użycie bez pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca nie udziela żadnej (w tym dorozumianej) licencji na korzystanie z materiałów możliwych do pobrania z Serwisu.
 4. Pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie, przedrukowywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie (w tym formie elektronicznej), przetwarzanie w całości lub w części, w celach innych niż prywatne, za wyjątkiem zapoznawania się z informacjami i korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wymaga pisemnej zgody Usługodawcy. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.
 5. Użytkownicy zobowiązują się nie podejmować działań mających na celu lub mogących wpłynąć na poprawne działanie Serwisu.
 6. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach internetowych podmiotów trzecich, do których linki znajdują się w Serwisie.
 7. W wypadku utworzenia przez Użytkownika linka do Serwisu, Użytkownik powinien stosować się do następujących zasad:
  1. link nie powinien sugerować, że Usługodawca poleca produkty lub usługi oferowane przez Użytkownika;
  2. link nie powinien stwarzać wrażenia, że pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą istnieje jakiekolwiek powiązanie;
  3. link nie powinien w żaden sposób ingerować w zawartość Serwisu;


§6
Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym a także w każdym innym momencie korzystania z Serwisu będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 w celu zapewnienia możliwości korzystania z Serwisu i odpowiednich funkcjonalności strony, a także w celu nawiązania współpracy z Dystrybutorami..
 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest Usługodawca.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych jego dotyczących oraz ich  sprostowania, usunięcia lub przeniesienia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Ponadto, w zakresie Danych przetwarzanych na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Każdej osobie, której Dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 4. Uprawnienia wskazane w pkt 3 można realizować poprzez zgłoszenie żądania na adres mailowy: iodo@xl-energy.com
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do skorzystania z usługi.
 6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: umowy, uzasadnionego interesu administratora (np. zapewnienie funkcjonalności strony, działania marketingowe) oraz zgody Użytkownika (m.in. w zakresie otrzymywania informacji marketingowej).
 7. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy odpowiedzialni za obsługę Użytkowników oraz podmioty świadczący usługi na rzecz spółki (np. firmy prowadzące księgowość, usługi IT).
 8. W przypadku danych, których podstawą przetwarzanie jest zgoda, Użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Dane przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji umów. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne Usługodawcy (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Usługodawcy).
 10. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, który wypełnił i przesłał formularz kontaktowy znajdują się w Polityce Prywatności.

§7
Funkcjonowanie Serwisu

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Niemniej jednak w Serwisie mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Usługodawca postara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 2. Aby rozwijać Serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Usługodawca dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników. W tym celu, w miarę możliwości, przerwy te będą przypadały na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Usługodawca poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym opóźnienia w transmisji danych leżące po stronie urządzeń należących do Użytkownika, oraz urządzeń, systemów informatycznych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych należących do operatorów sieci telekomunikacyjnej lub dostawców usługi dostępu do Internetu.


§8
Działania zabronione

 1. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. W szczególności zabrania się dostarczania treści sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym treści i zdjęć:
  1. o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym;
  2. zawierających treści powszechnie uznane za wulgarne i obelżywe;
  3. obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm nazizm, rasizm, nienawiść, dyskryminację;
  4. dotyczących sposobów łamania kodów, rozpowszechniających wirusy i inne tego typu złośliwe oprogramowania.
 2. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili rezygnacji z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu poprzez wyjście z Serwisu.

§9
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz poszczególnych usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Usługodawcę należy zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając e-mail na adres: marketing@xl-energy.com. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz ze wskazaniem elementów Serwisu, z którymi jest ona związana.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.


§10
Postanowienia końcowe

 1. Do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Niniejszy Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony przez Usługodawcę. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników udostępniając nową treść regulaminu na Serwisie.

REGULATIONS OF E-SERVICES GRANTED
BY XL ENERGY MARKETING SP.Z O.O.

§ 1
General provisions

 1. These regulations determine principles of operation and use of the Internet Portal located under the internet address: https://xl-energy.com/.

Regulations determine also rights and obligations of the Service Provider and User.

 1. Using the Portal means that the User has read the contents of Regulations obligatory during using the Portal and acknowledges its provisions as well as is obliged to observe them.

§ 2
Definitions

Unless not otherwise specified by the contents of particular provisions, terms used in the Regulations in uppercase have the following meaning:

 1. Distributor – entrepreneur with whom the Service Provider concluded a distribution contract or another commercial contract and whom it allowed access to the Zone for the Distributor (Distributor Zone)
 2. Regulations – these Regulations of granting e-services by the Service Provider;
 3. Portal – internet Portal identified with following domain names: https://xl-energy.com/ and http://xl-energy.pl/, administered by the Service Provider for providing e-services by the Service Provider in favor of Users;
 4. Distributor Zone – a part of Portal exclusively for the Distributors available after logging in;
 5. Service Provider – the company XL Energy Marketing sp. z o.o. seated at Złota street 59, 00-120 Warszawa, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the Regional Court for Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under the KRS number 183133, NIP: 525-229-48-31, REGON: 015598075;
 6. User – any natural person capable for legal actions, any legal or defective legal person using the Portal in any way, including especially Distributor;

§ 3
Technical requirements

A condition necessary to use the Portal is a device held by the User allowing access to Internet network, exclusively via software for viewing its resources, accepting „cookies files”. For correct operation of the Portal it is necessary to use any browser: MSIE 7 and higher, Firefox 3.x and higher, Opera 9.x and higher, Chrome and Safari 4.x and higher.

§ 4
Services provided via Portal

 1. Via the Portal the User may obtain information concerning the Service Provider, products offered by it and initiated activity including films of advertised products of the Service Provider. Via the Portal the User may also fill and send a form to the Service Provider in order to show its interest in starting a business cooperation with the Service Provider.
 2. Via the Portal the Distributors have in addition access to the Distributor Zone in which they have the opportunity to load up marketing materials of the Service Provider and its products to use them in their commercial activity as long as they are Distributors. The access to the Distributor Zone is possible via login and password given to the Distributor by the Service Provider. The Distributor may not provide its individual login and password to a third person and it is obliged to notify the Service Provider promptly on any case of the login and password disclosure to the Distributor Zone to third persons.
 3. The range of access to services specified in item 1 and 2 may any time and in any scope be changed by the Service Provider without reasons. The Service Provider will notify the users on any such change.
 4. Using the Portal by the Users is voluntary and free of chargé.

§ 5
Terms and conditions of Use

 1. The Service Provider reserves that the Portal as the website as well as separately logo „XL” and software used to create the Portal are covered by copy rights and are legally protected.
 2. The „XL” logo and other words and terms used in the Portal are trademarks the Service Provider has protective rights to.
 3. It is prohibited to modify any materials uploaded from the Portal or their public presentation or use without a written consent of the Service Provider. The Service Provider does not grant any (including implied) license for the use of materials possible to be uploaded from the Portal.
 4. Collecting, using, further distributing, reprinting, making available in any form (including e-form), processing in full or in part, for purposes other than private, excluding getting acquainted with information and using the Portal according to provisions of the Regulations, is subject to a written consent of the Service Provider. Aggregating and processing data and other information available in the Portal for its further making available to third persons within other internet portals as well as outside internet is prohibited.
 5. Users are obliged not to take any actions that may influence correct operation of the Portal.
 6. The Service provider is not responsible for contents on websites of third persons links to which are included in the Portal.
 7. Should the User create a link to the Portal, the User shall apply following principles;
  1. the link shall not suggest the User recommends products or services offered by the User;
  2. the link shall not give an impression that there is any relations between the User and the Service Provider;
  3. the link shall not in any way interfere in the contents of the Portal;

§ 6
Personal data

 1. Personal data provided by the User in the contact form and at any other time of using the Website will be processed by the Service Provider in accordance with the provisions of the Regulation on Personal Data Protection 2016/679 in order to enable use of the Website and to initiate a cooperation with Distributor. .
 2. The Service Provider is a controller of personal data specified in clause 1.
 3. The User has the right to access to the contents of Personal Data relating to him or her and to rectify, delete or transfer it, as well as the right to demand limitation of processing and object to such processing. In addition, in the scope of Data processed on the basis of consent, the User has the right to withdraw consent at any time. Each person whose data is processed also has the right to file a complaint to the Data Protection Authority..
 4. The rights enlisted in point 3 the User may execute by contacting Controller e-mail address: iodo@xl-energy.com
 5. Providing personal data by the User is voluntary, however, it may be necessary to use the particular services.
 6. Personal data is processed on the basis of: the contract, legitimate interest of the controller (e.g. providing functionality of the Website, marketing activities) and the consent of the User.
 7. The recipients of personal data can be an authorized employees responsible for providing service to the Users and entities providing services to the company (eg accounting companies, IT services).
 8. The data is stored for the period necessary to implement the contracts. After this period, the data may be processed based on the legal obligations of the Service Provider (e.g. in the scope of storing accounting documents) or legally legitimate interest (defense against claims that may be due to the Service Provider).
 9. Detailed information concerning processing personal data of the User who filled and sent the form is included in the Privacy Policy.

§ 7
Portal operation

 1. The Service Provider will do its best to provide correct and uninterrupted operation of the Portal. Nevertheless, breakdowns and technical errors connected with troubles with the hardware or software may occur in the Portal. In any case the Service Provider will try to limit negative results of occurred technical problems to the highest extend.
 2. In order to develop the Portal and to mitigate the risk of any failure, technical breaks are necessary to implement respective changes in the computer system. The Service Provider takes care not to make technical breaks burdensome for the Users. For this purpose, if possible, these breaks will be at night, and the Service Provider will inform the Users with in advance on prospected length of a break.
 3. The Service Provider is not liable for technical problems, including delay in transmitting data defaulted by devices of the User as well as devices, computer systems, computer and IT networks of IT network operators or suppliers of access to internet.

§ 8
Prohibited actions

 1. It is prohibited to use the Portal inconsistently with its purpose. Especially it is prohibited to deliver contents inconsistent with Regulations, commonly obligatory legal rules or good habits, including contents and pictures:
  1. of erotic, pornographic or obscene nature;
  2. with contents commonly treated vulgar and abusive;
  3. showing or propagating force, fascism, Nazism, racism, hate, discrimination,
  4. concerning methods of code breaking, distributing viruses and other malignant software.
 2. The User has any time the possibility to resign from using e-services by the User via the Portal by exiting it.

§ 9
Complaints

 1. Complaints concerning the activity of the Portal and particular services granted via it by the Service Provider shall be notified via e-mail to the address: marketing@xl-energy.com. A complaint shall include the description of notified objections with specifying portal elements connected with.
 2. Complaints will be settled on a regular base in the term not exceeding 14 days since notification.

§ 10
Final provisions

 1. Polish legislation shall apply to e-services granted by the Service provider.
 2. Any disputes connected with services provided by the Service Provider via Portal will be settled by respective common courts.
 3. These regulations may be any time changed by the Service Provider. The Service Provider shall inform the Users on any change making new contents of regulations available on the portal.

Zalecamy tryb Fullscreen

Załącz